EIA

  • EIA of Põharan and Põhara II production sites, 2011 (Torfex)
  • EIA of Lavassaare II production site, 2011 (Tootsi Turvas)
  • EIA of Kuislemma production site, 2008 (Tootsi Turvas)
  • EIA of Kasesoo production site dewaterisation, 2007 (Tootsi Turvas)
  • EIA of Rääma production site , 2006 (Biolan Baltic)
  • EIA to NATURA area of Illaste production site, 2005 (ERA Valdus)